پایان نامه

تحقیق رایگان c (3498)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ322-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده34فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1-هدف تحقیق363-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده363-2-1- مدل ارائه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3499)

واژه نامه انگلیسی به فارسی ……………………………………………………………………………………………………………99فصل اولتعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتیمقدمه : در این فصل مفاهیم پایه مورد نیاز را بیان نموده و در ادامه مروری گذرا بر فضاهای باناخ، هیلبرت، L^p، سوبولف و قضایای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3500)

پیوستها55پیوست 156پیوست 257واژهنامه انگلیسی به فارسی58فهرست مراجع62فهرست شکلهاشکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار12شکل 2-1: روند کلی الگوریتم ژنتیک18شکل 2-2: نمونه ای از انتخاب در چرخ رولت25شکل 3-1: نحوه فعال کردن GA ………………………………………………………………………………………………..49شکل 3-2: پنجره GA Read more…

By 92, ago