پایان نامه

دانلود تحقیق c (3539)

2-7-2- اهداف افشای اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………423-7-2- چه اطلاعاتی لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………………..434-7-2- چه میزان اطلاعات لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………448-2- اصل افشای کامل………………………………………………………………………………………………………………………………………..459- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی………………………………………………………………………………………4610-2-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3540)

2-1-7-4 دوره های غیرتجاری282-1-7-5 رویدادهای قابل پیش بینی282-1-7-6 نوسان و همبستگی سریالی282-1-7-7 جهت حرکت در نوسانات292-1-7-8 متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان292-1-9 عملکرد شرکت302-2 بخش دوم : پیشینه تحقیق322-2-1 پیشینه تحقیق درباره ” نوسانات”322-2-1-1 پژوهش های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3501)

پس برای هر x∈R^n ، اگر x∉K ، آن گاه f(x)=0 ، همانطور که می دانیم (طبق قضیه هاینه برل ) مجموعه های بسته و کراندار در R^n فشرده می باشند، بنابراین اگر محمل f Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3542)

2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بینالملل…………………………………………………………………….492.6.1 تعریف سود جامع…………………………………………………………………………………………………………………….512.6.2 سایر اجزای سود جامع…………………………………………………………………………………………………………….522.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی داراییها……………………………………………………………………532.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرحهای مزایای معین………………………………………………………..542.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز……………………………………………………………………………………………………….562.6.2.4 سود Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3531)

بند 2- ماهیت نکاح موقت12 گفتار چهارم: اهمیت نکاح13 بند 1- فایده فردی13 بند 2- فایده اجتماعی14 مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح15 گفتار اول: مفهوم شرط15 بند 1- مفهوم لغوی15 بند 2- تعریف شرط15 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3532)

2-7-11) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..332-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….352-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..412-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….422-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..432-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………432-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………432-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..432-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3544)

فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه191-2) نظریه بازار کارای سرمایه202-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا213-2)نقد نظریه بازارهای کارا224-2)استثناهای مالی241-4-2)مدل فاما و فرنچ242-4-2)اعلامیه های سود263-4-2)اثر ضریب قیمت به سود274-4-2)اثر اندازه285-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی286-4-2)نوسان پذیری بالای Read more…

By 92, ago