2-7-2- اهداف افشای اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-7-2- چه اطلاعاتی لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………………..43
4-7-2- چه میزان اطلاعات لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………44
8-2- اصل افشای کامل………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
9- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی………………………………………………………………………………………46
10-2-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار…………………..47
1-10-2- فصل اول- تعاریف و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-10-2- فصل دوم- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-10-2- فصل سوم- موارد افشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
1-3-10-2- بخش اول: گزارش‌ها وصورت‌های مالی سالانه و میاندوره ای………………………………………………………………………..48
2-3-10-2- بخش دوم: مجامع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………48
3-3-10-2- بخش سوم: اطلاعات مهم…………………………………………………………………………………………………………………………….49
11-2- دستورالعمل اجرایی “نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی”………………………………………………………49
12-2- آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس……………………………………………………………………………50
13-2- شفافیت اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
1-13-2- ماهیت شفافیت گزارشگری درمتون مالی……………………………………………………………………………………………………………….50
2-13-2- نقش شفافیت درگزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………………………51
14-2- آیا شفافیت همیشه مطلوب است!؟………………………………………………………………………………………………………….53
15-2- اصول گزارشگری شفاف…………………………………………………………………………………………………………………………..54
16-2- سطوح شفافیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………55
17-2- محدودیت‌های افشای اطلاعات وافزایش شفافیت…………………………………………………………………………………..58
18-2- افشای الزامی یا داوطلبانه؟………………………………………………………………………………………………………………………59
19-2- افشای داوطلبانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
1-19-2-اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه…………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-19-2- منافع افشای داوطلبانه اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-2-19-2- افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار……………………………………………………………………………………….62
2-2-19-2- کاهش هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-2-19-2-افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام………………………………………………………………………………………………………66
4-2-19-2- کاهش هزینه‌های ناشی از دعاوی حقوقی………………………………………………………………………………………………..70
3-19-2- مسائل اصلی در افشای داوطلبانه………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-19-2-راهبری رقابتی شرکت و افشای داوطلبانه…………………………………………………………………………………………………………………..71
20-2-شاخص‌های افشای داوطلبانه…………………………………………………………………………………………………………………….73
1-20-2- اقلام شاخص افشا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
21-2-استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان…………………………………………………………………….76
22-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………78
1-22-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
2-22-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
23-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………..94
24-2- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
فصل سوم: روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….97
1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
2-3- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-3- مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-3- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………101
6-3- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..103
7-3- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………103
8-3- اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………104
9-3- روش‌های آماری تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….109
10-3- تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
1-10-3- انواع تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110
2-10-3- مراحل انجام تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………111
11-3- آزمون‌های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..111
1-11-3- آزمون معنیدار بودن اثرات فردی F لیمر …………………………………………………………………………………………………………….111
2-11-3- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
3-11-3- آزمونt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
4-11-3- آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
5-11-3- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
6-11-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………….113
7-11-3- ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
8-11-3- عدم خود همبستگی جملات خطا………………………………………………………………………………………………………………………..114
12-3- نرم افزارهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………115
13-3- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………..117
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
2-4- تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
1-2-4- مراحل انجام تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-2-4- تحلیل عاملی شاخصهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….119
3-4- آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
4-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..122
5-4- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………..123
6-4- روش‌های برآورد مدل………………………………………………………………………………………………………………………………124
7-4- آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………127
8-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده…………………………………………………………………………………………………………128
9-4- آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………130
10-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………………….131
11-4- خلاصه فصل و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..132
1-5- مرور و جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………133
2-5- نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………..134
3-5- محدودیت‌های ناشی از تعمیم نتایج………………………………………………………………………………………………………..136
4-5- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………136
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………….137
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..I
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..IV

پیوست 1: اسامی شرکت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..VIII
پیوست2: متن دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار……… X
پیوست3: متن دستورالعمل اجرایی “نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی”……………………………………… .XX
پیوست4 متن آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس:………………… ……………………………………..XXIV
پیوست5: شاخص‌های افشای اطلاعات موسسه اس اند پی…………………………………………………………………………….XXX
پیوست 6: شاخص افشای اختیاری در تحقیق در تحقیق هوافنگ و جیانگو (2007)……………………………….XXXVI
پیوست 7: شاخص افشای اختیاری در تحقیق سنجری 1387……………………………………………………………….XXXVIII
پیوست 8: شاخص افشای اختیاری در تحقیق اسمعیل‌زاده مقری و شعربافی 1388………………………………………..XL
پیوست 9:شاخص افشای اختیاری در تحقیق حساس یگانه و پژنگ 1388……………………………………………………XLII
پیوست 10: شاخص افشای اطلاعات در تحقیق سرف 1961………………………………………………………………………..XLIV
پیوست11: جداول آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………XLVI
جدول1-4، KMO و آزمون بارتلت……………………………………………………………………………………………………………….XLVII
جدول2-4، تحلیل واریانس شاخص‌های مالی……………………………………………………………………………………………….XLVII
جدول3-4،ماتریس ضرایب شاخص‌های مالی در عامل های به دست آمده………………………………………………..XLVIII
جدول4-4، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… XLVIII
جدول5-4، همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….XLIX
جدول8-4، اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول…………………………………………………..XLIX
جدول9-4، مدل تصادفی برای آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………L
جدول10-4، آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………LI
جدول11-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………………LI
جدول12-4 اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه دوم……………………………………………………..LII
جدول13-4 مدل Pooled برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………..LII
جدول14-4 آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………….LIII
جدول15-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده………………………………………………………………………………………………..LIII
پیوست12: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. LIV
نمودار 1-4،نمودار نزولی مقادیر ویژه…………………………………………………………………………………………………………………..LV
نمودار تابع انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………..LVI
فهرست جداول
جدول1-1، شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی…………………………………………………9
جدول2-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به آماره های کلیدی غیر‌مالی)……………………………………11
جدول3-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به پیشینه اطلاعاتی)…………………………………………………..12
جدول4-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات بخش ها)………………………………………………….12
جدول5-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط بحث و تحلیل مدیریت)……………………………………………..13
جدول6-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات پیش‌بینی)………………………………………………..13
جدول7-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به خلاصه ای از نتایج تاریخی مهم)…………………………..14
جدول1-2، همسنجی شاخص‌های برتری شرکت‌ها در بورس های جهان………………………………………………………….34
جدول 2-2، شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی…………………………………………………..38
جدول3-2، متغیرها و نحوه اندازه‌گیری آنها در تحقیق سجادی و همکاران(1388)………………………………………….84
جدول1-3، شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی…………………………………………….106
جدول2-3، عناصر شش گانه مربوط به افشای اختیاری…………………………………………………………………………………..108
جدول1-4، KMO و آزمون بارتلت…………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول2-4، تحلیل واریانس شاخص‌های مالی…………………………………………………………………………………………………..120
جدول3-4،ماتریس ضرایب شاخص‌های مالی در عامل های به دست آمده……………………………………………………..120
جدول4-4، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….122
جدول5-4، همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………123
جدول6-4، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش……………………………………………………………………124
جدول7-4، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی………………………..124
جدول8-4، اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول…………………………………………………….125
جدول9-4، مدل تصادفی برای آزمون اول…………………………………………………………………………………………………………126
جدول10-4، آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………..127
جدول11-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………….128
جدول12-4 اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه دوم…………………………………………………..129
جدول13-4 مدل Pooled برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………..129
جدول14-4 آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………130
جدول15-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………….131
فهرست نمودارها
نمودار 1-4،نمودار نزولی مقادیر ویژه………………………………………………………………………………………………………………..119

1-1- مقدمه
سنجش و مقایسه عملکرد شرکت‌ها از جمله اطلاعات حائز اهمیتی است که سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان را در امر تصمیم‌گیری اقتصادی یاری می‌رساند. در واقع رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای مالی و غیر‌مالی اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه می‌کند. به‌علاوه تحقیقات نشان داده جایگاه و رتبه شرکت بر عملکرد و هم چنین کیفیت و میزان اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌دهد، اثر دارد. از سوی دیگر، شفافیت و افشای داوطلبانه در گزارش‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و زمینه را برای ایجاد بازار کارا مهیا می‌سازد.
مطالعات در زمینه تاثیر شهرت شرکت بر رفتار شرکت بسیار ناچیز است. هم‌چنین، با‌توجه به اینکه تاکنون در ایران موسسه‌ای وجود ندارد که شرکت‌ها را بر‌اساس معیارهای شهرت رتبه‌بندی کند، بنابراین، مطالعات صورت گرفته در این زمینه تنها به رتبه‌بندی شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و بعضا غیر‌مالی‌کمّی بسنده می‌شود. سابقه تحقیقات در مورد افشای اختیاری در سال‌های اخیر گسترش یافته است، اما پژوهشی که هم‌زمان این دو عامل را بررسی کند، صورت نگرفته است. در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، با ارائه شرح مختصری از چگونگی اندازه‌گیری متغیرهای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش، فصل به پایان خواهد رسید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1- بیان مسئله
تصمیمات اقتصادی بر‌اساس اطلاعات مالی و غیر‌مالی قابل‌اتکا اتخاذ می‌شود. هرچند صورت‌های مالی اطلاعات بسیار مهمی در‌رابطه با وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت در اختیار قرار می‌دهد، با این همه، استفاده‌کنندگان افزون بر آن به یک سری اطلاعات مقایسه‌ای نیز نیاز دارند. این اطلاعات نه‌تنها در‌رابطه با معیارهای مشخص (مالی و غیر‌مالی) روند گذشته شرکت‌ها را هم با خود و هم با دیگر شرکت‌ها مقایسه می‌کند، بلکه جایگاه و رتبه آن‌ها را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای مالی و غیر‌مالی اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه می‌کند.
استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی از جمله سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به منظور تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و اعتباردهی از این اطلاعات استفاده می‌کنند. هم‌چنین، مدیران هم به عنوان استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی با سنجش عملکرد خود در مورد استفاده بهینه از منابع شرکت تصمیم‌گیری می‌نمایند.
تا به حال رتبه‌بندی شرکت‌هابر‌اساس شاخص‌های مالی وغیر‌مالی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در رتبه‌بندی بر‌اساس شاخص‌های مالی، به بررسی آن دسته از نسبت‌های مالی می‌پردازد که بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران مالی قرار می‌گیرد . رتبه‌بندی شرکت بر‌اساس شاخص‌های غیر‌مالی نیز با‌توجه به داده‌های مورد استفاده و نحوه انجام آن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. در یک روش که با استفاده از داده‌های کمّی، مانند حجم معاملات، تعداد دفعات معامله و تعداد خریداران، بر‌پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان اثرگذاری شرکت‌ها بر بازار رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. در روش دیگر با استفاده از داده‌های کیفی از جمله کیفیت مدیریت، کیفیت محصولات، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست ، شهرت و اعتبار شرکت را از این منظر مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع، شهرت یک دارایی نامشهود است که در طول زمان کسب می‌شود. انتظار می رود همان‌گونه که این شهرت و اعتبار که در پی یکسری اقدامات و عملیات و مدیریت صحیح به دست آمده، بر تصمیم‌گیری واقدامات بعدی عملیاتی و مالی شرکت ، گزارشگری و افشاء تاثیر داشته باشد.
ادبیات نظری در‌رابطه با این موضوع بیان می‌دارند که شهرت از عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ناشی می‌شود. در این رابطه میلیگرام و رابرت2(1982) بر این باورند که اطلاعات نا‌متقارن در‌رابطه با درستی عمل نقش‌آفرین، باوری درباره عمل او به وجود می آوردکه همان شهرت است. هم‌چنین، آنان اظهار می‌کنند که: ” زمانیکه اشخاص راجع به اختیارات یا انگیزه‌های دیگران نامطمئن هستند، انتظار می رود مقوله شهرت مطرح شود.
افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن‌اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی ایفا می‌کند. منافع حاصل از افشای اختیاری اطلاعات هم برای تامین‌شونده و هم برای تامین‌کننده سرمایه، انگیزه افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران تقویت می‌کند. در واقع باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه‌گذار و اعتباردهندگان در‌خصوص بازده شرکت می‌شود و به دنبال آن منابع مالی شرکت تامین می‌گردد.
دلایل متعددی در‌خصوص اینکه شرکت‌هایی با شهرت بیشتر، افشای اختیاری کیفی بیشتری را منتشر می‌کنند، عنوان می‌شود. اولاُ، شرکت‌های مشهورتر نسبت به دیگر شرکت‌ها به منظور نشان دادن کیفیت برترشان و به دست آوردن ارزیابی‌های مثبت از طرف فعالان بازار و هم‌چنین نگهداشت آن انگیزه‌های بیشتری به افشای اختیاری دارند. ثانیاُ، در مقایسه با شرکت‌های دیگر، شرکت‌های مشهورتر، توجه و بررسی عمومی بیشتری را به سمت خود جلب می‌کنند و این فشار مضاعفی برای انجام رویه‌هایی که ذینفعان را منتفع می سازد از جمله افشای اختیاری با کیفیت و تداوم بیشتر اطلاعات، ایجاد می‌کند. ثالثاُ، شرکت‌هایی با شهرت بیشتر نسبت به شرکت‌های دیگر، بیشتر در معرض از دست دادن این مزیت هستند، چون شهرت بنای پیچیده ای است که در طی زمان کسب می‌شود و زمانیکه فرو بریزد، بنا نهادن دوباره آن در برخی از موارد، غیرممکن است. هزینه بالاتر از دست رفتن شهرت شرکت‌های مشهورتر نسبت به هزینه اضافی افشای با کیفیت، انگیزه اضافی به افشا را برای این شرکت‌ها ایجاد می سازد(کاو و همکاران3،a2013).
براساس مطالعات اکتشافی و مبانی نظری ذکرشده، در‌حقیقت، تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی و درخور به این پرسش است که: ” آیا بین رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی‌که نماینده‌ای از شهرت شرکت است با میزان افشای اختیاری آن رابطه معناداری وجود دارد؟”
3-1- اهمیت و ضرورت موضوع:
شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌ها، مدیران، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در شناخت دقیق تر ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی یاری می‌رساند.
این تحقیق می‌تواند به گسترش ادبیات حسابداری در‌خصوص رتبه‌بندی شرکت کمک کند. هم‌چنین، یافته‌های این تحقیق می‌تواند در امر تصمیم‌گیری مالی‌ برای فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. به نظر می‌رسد تحقیق حاضر می‌تواند مدیران را در تصمیم‌گیری در ‌رابطه با افشای اختیاری اطلاعات و کسب جایگاه برتر و حفظ آن و هم‌چنین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان در تحلیل و مقایسه شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌شان یاری رساند. به نظر می‌رسد، نتایج این تحقیق پاسخی درخور این پرسش که آیا کسب جایگاه برتر از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی، انگیزه‌ای در مدیر برای افشای بیشتر اطلاعات ایجاد می‌‌کند، فراهم نماید.
4-1- پرسش‌های تحقیق:
تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات است که:
سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر است؟
سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، رابطه وجود دارد؟
5-1- فرضیه‌های تحقیق:
در این تحقیق با توجه به پرسش‌های مطرح شده، فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر قابل‌صورت‌بندی است:
1- هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر است.
2- بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.
6-1- اهداف تحقیق:
تصمیم‌گیری درست در‌رابطه با سرمایه‌گذاری و اعتباردهی توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وسایرین از یک سو، هم‌چنین، در‌رابطه با تامین سرمایه لازم و تخصیص بهینه منابع توسط مدیر از سوی دیگر، موضوع با اهمیتی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با‌توجه به اینکه تصمیمات بر مبنای یک سری اطلاعات با اتکا گرفته می‌شود، رتبه‌بندی و مقایسه شرکت‌ها با استفاده از معیارهای مالی و غیر‌مالی ، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند تا آنها بتوانند عملیات بنگاه اقتصادی را ارزیابی و موقعیت آن را در طول زمان تحلیل نمایند. هم‌چنین، یافتن رابطه‌ای بین رتبه‌بندی و سطح افشای اختیاری، انگیزه مدیران را در امر افشای بیشتر اطلاعات به منظور کسب رتبه بالاتر و حفظ آن بالا می برد که این خود، برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید می‌باشد.
انتظار می رود نتایج این تحقیق برای مدیران که دنبال تامین سرمایه لازم هستند و هم‌چنین، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان بازار در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مفید واقع شود.
7-1- روش کلی تحقیق:
از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی بر‌پایه اطلاعات واقعی و دستیابی به نتایجی قابل‌لمس است، از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است.
از جهتی دیگر، بر‌اساس چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) است. اجرای تحقیقات توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به منظور یاری‌رساندن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. از این رو فرضیه‌های تحقیق به گونه‌ای تبیین شده‌اندکه روند تغییرات یک متغیر در دو گروه مختلف با یکدیگر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. تحقیق حاضر از نظر دسته‌بندی‌های مختلف تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی است.

8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری:
قلمرو زمانی: از ابتدای سال 87 تا پایان سال 91 می‌باشد.
جامعه و نمونه آماری: با‌توجه به اینکه تاکید بر استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری یکسان می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است به شرطی که همه شرایط زیر را داشته باشند:
1- از ابتدای سال 87 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و تا پایان سال 91 از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حذف نشده باشند.
2- برای برخورداری از قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه باشد.
3- طی سال‌های 87 تا 91 تغییر سال مالی نداده باشند.
4- از گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشند.
5- در این پژوهش یکی از شاخص‌های مالی موردنظر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، نسبت‌های سودآوری می‌باشد. به همین دلیل شرکت‌های نمونه می بایست طی دوره مورد پژوهش زیان‌ده نباشند.
6- به دلیل اینکه یکی از معیارهای غیر‌مالی مورد استفاده در رتبه‌بندی، تعداد دفعات معاملات شرکت می‌باشد، لذا به منظور انتخاب نمونه‌ای همگن، تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 100مرتبه در سال کمتر باشد.
7- نباید در طی دوره تحقیق، توقف عملیات یا تغییر فعالیت داشته باشند.
8- اطلاعات مالی و غیر‌مالی آنها در دسترس و قابل‌دریافت باشد.
9-1- روش‌های گردآوری داده‌ها وابزار مورد استفاده برای آن:
در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از نرم‌افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می‌شود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
10-1- روش‌های تحلیل داده‌ها:
برای تحلیل آماری داده‌های گردآوری شده و آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند‌‌متغیری حداقل مربعات ساده(OLS)، محاسبه ضرایب همبستگی و آماره‌های F و T استفاده می‌شود و در صورت لزوم آزمون‌های اضافی آماری انجام خواهد شد. هم‌چنین به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارهای رتبه‌بندی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود.
11-1- مدل تحقیق
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی‌ زیر استفاده می‌شود:
Disclosure = β_0+β_1 Rankingi,t + β_2 CEO_HOLDi,t + β_3 RETi,t + β_4 NEG_RETi,t+ β_5 STD_RETi,t+β_6 MTBi,t+ β_7 ln_SIZEi,t+ei,t
(1)
که DISCLOSURE سطح افشای اختیاری شرکت می‌باشد.
RANKING: رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی است.
CEO_HOLD: نسبتی از سهام در اختیار مدیران که میزان مالکیت بیش از پنج درصد کل سهام شرکت باشد.
RET: میانگین بازدهی سهام شرکت در طول سال مالیt-4 تا t است.
NEG_RET: متغیر کنترلی است که اگر RET منفی باشد برابر یک و در غیر‌این صورت برابر صفر است.
STD_RET: میانگین انحراف معیار بازدهی روزانه سهام در طول سال مالی t-4 تا t است.
MTB: نسبت ارزش بازار به دفتری است.
Ln SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت4 است.
i معرف شرکت و t معرف سال مورد بررسی است.
به منظور آزمون فرضیه دوم، ابتدا شرکت‌هایی از نمونه که در سال t رتبه شان بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی تغییر یافته، تعیین می‌شوند. سپس میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال t با میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال‌t-1 ، مقایسه می‌شود. برای بررسی رابطه تغییر رتبه شرکت با میزان افشای اختیاری، از رگرسیون چند‌متغیری حداقل مربعات ساده برگرفته از مدل اصلی تحقیق(معادله6)، استفاده می‌شود. بدین منظور تغییرات متغیر وابسته و تغییرات متغیرهای کنترلی در معادله(1) لحاظ می‌شوند و معادله(2) به دست می‌آید.
∆Disclosure = β_0 +β_1 ∆Rankingi,t + β_2∆CEO_HOLDi,t + β_3 ∆RETi,t + β_4∆NEG_RETi,t+ β_5∆STD_RETi,t+β_6∆MTBi,t+ β_7∆ ln_SIZEi,t+ei,t (2)
12-1- شرح متغیرهای تحقیق
متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق، شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل اصلی و متغیر های مستقل کنترل به شرح زیر می باشند:
الف: متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق، رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی می‌باشد. به منظور رتبه‌بندی از روش امتیازدهی F-SCORE استفاده می‌شود. در این روش، اطلاعات هر دو سال متغیرهای مورد بررسی باهم مقایسه می‌شوند. در صورتی که قدرمطلق متغیر مورد نظر نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد امتیاز یک و در صورت کاهش امتیاز صفر در نظر گرفته می‌شود. این عمل در کلیه نمونه‌های مورد بررسی برای تمامی متغیرها انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نمونه‌های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای مالی دارای امتیازی بین صفر تا نه (تعداد متغیرهای مالی) و از لحاظ متغیرهای غیر‌مالی دارای امتیازی بین صفر تا یک (تعداد متغیر غیر‌مالی) خواهند گردید. روش امتیازبندی یک روش متداول در تحقیقات است(پیتروسکی5،2000؛ ناین6،2003؛ موهنرام7،2004؛ مهرانی و همکاران،1383؛ مهرانی و تحریری،1390).
شاخص‌های مالی
ترکیب نه علامت بنیادی مالی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر‌اساس شاخص‌های مالی مشخص می‌کند. عدد ترکیبی مالی که F_SCORE مالی نامیده می‌شود، جمع نه علامت بنیادی مالی مورد محاسبه می‌باشد. علامت یا عدد ترکیبی مالی به گونه‌ای طراحی شده است که توانایی و استحکام کلی وضعیت مالی شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.
نمره ترکیبی یا F_SCORE مالی برابر است با مجموع تمامی علائم بنیادی باینری:
مالیF_SCORE= F_∆ROA +F_∆ROE + F_∆TURN + F_∆INVT+ F_∆SLINV + F_∆LIQUID +F_∆LEVG + F_∆DIVEQ + F_∆MARGIN (3)
جدول 1-1، اطلاعات مربوط به شاخص‌های مالی و پشتوانه نظری آنها را نشان می‌دهد که در فصل دوم مختصرا توضیح داده خواهد شد.
جدول1-1: شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی
پشتوانه نظریمتغیر تعدیل شدهضریب‌تعدیل متغیررتبه
شرط رتبه‌بندیتعریف عملیاتینمادمتغیرموهنرام(2004)ناین(2003)- پیتروسکی(2000)پنمن(2000)-آباربانل و بوشی(1993و1997) او و پنمن(1989)a_1F_∆ROAa_11
0∆ROA ≥ 0
∆ROA< 0ROA= NI/A
∆ROA= ROAt – ROAt-1∆ROAتغییر در بازده
دارایی ها
منابع فوقa_2F_∆ROEa_21
0∆ROE≥0
∆ROE<0ROE= NI/E
∆ROE= ROEt – ROEt-1∆ROEتغییر در بازده حقوق صاحبان سهام
ناین(2003)a_3 F_∆MARGIN a_31
0∆MARGIN≥0
∆MARGIN<0MARGIN = GI/S
∆MARGIN= MARGINt – MARGINt-1∆MARGINتغییر در نسبت سود ناویژه به فروش
ناین(2003)a_4 F_∆INVTa_40
1∆INVT≥0
∆INVT<0INVT= IN/A
∆INVT= INVTt – INVTt-1∆INVTتغییر در نسبت موجودی کالا به مجموع دارایی‌هاناین (2003)
آلتمن(1968و1997)a_5 F_∆TURNa_51
0∆TURN≥0
∆TURN<0TURN= S/A
∆TURN= TURNt – TURNt-1∆TURNتغییر در گردش مجموع دارایی‌هاناین(2003)-گیسبون(1998)
آباربانل و بوشی(1997)
لو و تیاگارجان(1993)a_6F_∆SLINVa_61
0∆SLINV≥0
∆SLINV<0SLINV=S/IN
∆SLINV= SLINVt – SLINVt-1∆SLINVتغییر در گردش موجودی کالا
ناین(2003)a_7 F_∆LIQUIDa_71
0∆LIQUID≥0
∆LIQUID<0LIQUID= CA/CL
∆LIQUID= LIQUIDt – LIQUIDt-1∆LIQUIDتغییر در نسبت جاری
ناین(2003) گیسبون(1998)
آلتمن(1968)-هاریگان(1966
میلر و مودیلیانی(1952) ولست(1966)a_8 F_∆LEVGa_80
1∆LEVG≥0
∆LEVG<0LEVG= D/E
∆LEVG= LEVGt – LEVGt-1∆LEVGتغییردرنسبت‌بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
ناین(2003)a_9 F_∆DIVEQa_91
0∆DIVEQ≥0
∆DIVEQ<0∆DIVEQ= DIV/E
∆DIVEQ= DIVEQt – DIVEQt-1∆DIVEQتغییر در بازده سود نقدیNI=سود‌خالص، A= کل‌دارایی‌ها، E= حقوق‌صاحبان‌سهام، GI= سود ‌ناویژه، S= فروش، INV= موجودی‌کالا، CA= دارایی‌های جاری، CL= بدهی‌های جاری، D= بدهی بلندمدت، DIV= سود‌تقسیمی
شاخص‌های غیر‌مالی
شاخص غیر‌مالی مورد توجه در این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد.
رتبه ی نقدشوندگی: عددی است که میزان نقد شدن یک سهم در بازار را نشان می‌دهد.(برای محاسبه این نسبت از مقادیری همچون تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله شده، تعداد روزهای معامله شده، حجم معاملات طی دوره و تعداد سهام معامله شده طی دوره و میزان ارزش روز استفاده می‌شود).
(4) 1/(1/(تعدادخریداران )+1/(معامله دفعات تعداد)+1/(شده معامله روزهای تعداد)+1/(شده معامله سهام تعداد )+1/(ها معامله حجم)+1/(روز ارزش متوسط)) = رتبه نقدشوندگی
پس از محاسبه فرمول فوق برای هر شرکت یک ضریب محاسبه می‌شود، سپس با مرتب کردن آن برای شرکت بر اساس بیشترین ضریب ، اولین رتبه و رتبه های بعدی محاسبه می‌شود.
به منظور محاسبه عدد ترکیبی غیر‌مالی که F_SCOREغیر‌مالی نامیده می‌شود ، رتبه نقدشوندگی هر دو سال شرکت مورد بررسی باهم مقایسه می‌شوند. در صورتی که شرکت مورد نظر نسبت به سال قبل رتبه بهتری کسب کرده باشد امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر در نظر گرفته می‌شود.
غیر‌مالیF_SCORE= F (5) رتبه نقدشوندگی
سپس F_SCORE کلی به دست آمده و شرکت‌ها بر‌اساس امتیازبندی، رتبه‌بندی می‌شوند.
F_SCORE= F_SCORE مالی +F_SCORE (6) غیر‌مالی
یک F_SCORE پایین بیانگر یک شرکت با علائم خوب کم است و یک F_SCORE بالا بیانگر این است که اغلب علائم بنیادی شرکت مذکور خوب و مثبت می‌باشد.
ب: متغیر وابسته
در این تحقیق، سطح افشای اختیاری، به عنوان متغیر وابسته می‌باشد که بر‌اساس شاخص‌های پیشنهادی توسط بوتوسان(1997) اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به تحقیق پارچینی پارچین در سال 1388، تحت عنوان رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیر‌موظف، شاخص‌ها با اعمال تعدیلاتی تعیین می‌شوند. در مدل بوتوسان، شاخص‌های مورد استفاده از طریق گزارشات راهبری شرکتی و نیز ارقام رتبه‌بندی شرکت‌های آمریکایی استخراج شده بود. به دلیل فقدان دو مورد مذکور در ایران، و با توجه به این که سازمان حسابرسی کتابچه ای تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده و شرکت‌ها در تهیه و گزارش اطلاعات به شاخص‌های مندرج در آن تکیه می‌کنند، این امر امکان افشای اطلاعات اختیاری در متن صورت‌های مالی را محدود نموده است. لذا برای استخراج شاخص‌های افشای اختیاری اطلاعات به گزارش فعالیت هیئت ‌مدیره شرکت‌ها اتکا گردید. شاخص‌ها پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری یا قانونی در شش بخش کلی به شرح ذیل (شامل 70 شاخص) تعیین می‌شوند. پیشینه اطلاعاتی، خلاصه‌ای از نتایج تاریخی مهم، اطلاعات بخش‌ها، آماره‌های کلیدی‌غیر‌مالی، اطلاعات پیش‌بینی، بحث و تحلیل مدیریت. امتیاز افشای اختیاری از تقسیم مجموع امتیاز حاصله از 6 بخش بر کل امتیاز قابل دریافت یعنی 140به دست می‌آید.
جدول 2-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به آماره های کلیدی غیر‌مالی)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیآماره های کلیدی غیر‌مالی ردیف20هر یک 2 امتیازمیانگین حقوق هر کارمند1میانگین سن کارکنان کلیدی2سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی3واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی4قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی5میزان رشد در واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی6فروش سر به سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی7زمان انجام تولید یا تحویل8تشریح روش‌ها یا فنون تولید9تشریح مشتری ها10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول3-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به پیشینه اطلاعاتی)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیپیشینه اطلاعاتیردیف34اطلاعات کیفی 1 امتیاز و اطلاعات کمّی 2 امتیازخلاصه ای از فعالیت‌ها1بیان اهداف و طرح ها2بیان کلی استراتژی3اقدامات انجام شده در طی سال برای دستیابی به اهداف4اقدامات برنامه ریزی شده برای دستیابی در سالهای آتی5برنامه زمانی برای دستیابی به اهداف6محیط رقابتی7تاثیر رقابت بر سودهای جاری8تاثیر رقابت بر سودهای آتی9توصیف کلی شرکت10محصولات یا خدمات اصلی تولید شده11مشخصه های ویژه محصولات و خدمات12بازارهای اصلی13مشخصه های ویژه بازارها14تشریح کارخانجات / انبارها15ساختار سازمانی16چارت سازمانی مدیریت17
جدول4-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات بخش ها)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیاطلاعات بخش هاردیف6هر کدام 1 امتیازتشریح دارایی ها1تشریح بدهی ها یا تامین مالی2استهلاک3سود عملیاتی4سرمایه‌گذاری5تحقیق و توسعه6
جدول 5-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به بحث و تحلیل مدیریت)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیبحث و تحلیل مدیریتردیف38 اطلاعات کیفی
1 امتیاز و اطلاعات کمّی
2 امتیاز توضیحاتی در خصوص تغییر در فروش‌ها1توضیحاتی در خصوص تغییر در درآمد عملیاتی2توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته3توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته به عنوان درصدی از فروش‌ها4توضیحاتی در خصوص تغییر در سود ناخالص5توضیحاتی درخصوص تغییردرسود ناخالص بعنوان درصدی ازفروش‌ها6توضیحاتی در خصوص تغییر در هزینه های اداری و تشکیلاتی7توضیحاتی در خصوص تغییر در هزینه های بهره یا درآمد بهره8توضیحاتی در خصوص تغییر در سود ناخالص9توضیحاتی در خصوص تغییر در موجودی کالا10توضیحاتی در خصوص تغییر در حساب های دریافتنی11توضیحاتی در خصوص تغییر در مخارج سرمایه ای12توضیحاتی در خصوص تغییر در مخارج تحقیق و توسعه13توضیحاتی در خصوص تغییر در سهم از بازار14اطلاعات سال جاری 1 امتیاز و اطلاعات روند2 امتیازتفسیر نسبت‌های سوددهی15تفسیر نسبت‌های ساختار مالی16تفسیر نسبت‌های نقدینگی17تفسیر دیگر نسبت‌ها18تفسیر پیش‌بینی سود هر سهم19
جدول 6-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات پیش‌بینی)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیاطلاعات پیش‌بینیردیف18هر کدام 1 امتیازمقایسه پیش‌بینی های قبلی سود با سودهای واقعی1مقایسه پیش‌بینی های قبلی فروش‌ها با فروش‌های واقعی2هر کدام 2 امتیازتاثیر فرصت های موجود بر فروش‌ها یا سودهای آتی3تاثیر پوشش ریسک شرکت‌ها بر فروش‌ها یا سودهای آتی4پیش‌بینی سهم از بازار5پیش‌بینی گردش وجه نقد6پیش‌بینی مخارج سرمایه ای7پیش‌بینی مخارج تحقیق و توسعه8پیش‌بینی سودهای آتی9پیش‌بینی فروش‌های آتی10
جدول7-1: شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به خلاصه ای از نتایج تاریخی مهم)
حداکثر امتیازنحوه امتیازدهیخلاصه ای از نتایج تاریخی مهمردیف24اطلاعات سال جاری 1 امتیاز، سال چاری و سال قبل 2 امتیاز،
سال جاری و دو سال قبل 3 امتیازنسبت‌های سود دهی1نسبت‌های ساختار مالی2نسبت‌های نقدینگی3نسبت‌های دیگر4پیش‌بینی سود هر سهم5سنجش فروش‌ها6سنجش سود عملیاتی7سنجش سود خالص8
ج- متغیرهای کنترل:
در این پژوهش ویژگی‌هایی از شرکت که در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که با سیاست افشای شرکت همبستگی دارد، به عنوان متغیر کنترلی مد‌نظر قرار می‌گیرد.
مالکیت مدیر: به دلیل اینکه مالکیت مدیریت می‌تواند بر ترجیحات مدیران در خصوص افشا برای ذینفعان تاثیر بگذارد (ناجار و همکاران8 2003، هویی و همکاران9 2009)، مالکیت مدیران در شرکت‌های سهامی (CEO_HOLD) به عنوان متغیر کنترلی لحاظ می‌شود. هم چنین بمبر و همکاران10(2010) یافتند که مدیران ارشد بر سیاست افشای اختیاری تاثیر می‌گذارند.
متوسط بازدهی سهام: تحقیقات قبلی (لانگ و لاندهولم11 ،1993؛ ناجار و همکاران،2003؛ برجمن و ریچادهاری12، 2008؛ چن و همکاران13،2008) بدین نتیجه رسیدند که افشای شرکت با عملکرد آن همبستگی دارد. بنابراین متوسط بازدهی سالانه سهام (RET) برای پنج سال کنترل می‌شود. هم چنین اگر متوسط بازدهی سالانه سهام منفی باشد، متغیر NEG_RET نیز در معادله منظور می‌گردد. به علاوه نوسانات عملکرد شرکت، STD_RET، به منظور لحاظ کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و ذینفعانش، به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود.
نسبت ارزش بازار به دفتری: به منظور کنترل فرصت های رشد شرکت در معادله لحاظ می‌شود. چراکه فرصت های رشد نیاز به تامین مالی خارجی ایجاد می‌کند که آن هم، انگیزه برای افشای اختیاری را افزایش می‌دهد (فرانکل و همکاران14،1995).
اندازه شرکت: تحقیقات قبلی (کازنیک و لو15، 1995؛ احمد و کورتیز16،1999؛ ثقفی و ملکیان،1376 ) نشان دادند که بین اندازه شرکت و افشای اختیاری رابطه وجود دارد. بنابراین اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی منظور می‌شود و برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت.
13-1- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:
افشاء : افشاء در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را در نظر می گیرند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش‌های مالی می دانند، که معمولا به صورت سالیانه ارائه می‌شود(هندریکسن و ون بردا17،1386).
افشای داوطلبانه(اختیاری): افشای فراتر از قوانین و استانداردها می‌باشد. استانداردهای حسابداری اگرچه حداقل میزان افشاء را تعیین کرده‌اند ولی برای افشای اضافی اطلاعات محدودیتی قائل نمی‌شوند. در صورتی که مدیریت بتواند با افشای اطلاعات اضافی و داوطلبانه رهنمودهای بهتری را در ارتباط با اهداف و پشم انداز آتی شرکت و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارد ارائه کند و تصویر شفاف‌تری از وضعیت موجود نشان دهد، در این صورت سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی می توانند از تدابیر مدیریت آگاه شوند و انتقادات آنها نسبت به عملکرد موسسه برطرف می‌شود و به آینده موسسه امیدوار می‌شوند(حسنی،محمد و بشیر حسینی، سیدمحمد،1389).
در این تحقیق معیارهای رتبه‌بندی به دو دسته کلی شاخص‌های مالی و شاخص‌های غیر‌مالی تقسیم می‌شوند.
شاخص‌های مالی: مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی است که توانایی و استحکام کلی وضعیت مالی شرکت را اندازه‌گیری می‌کند و در این تحقیق، شامل نسبت‌های سودآوری، کارایی عملیاتی، اهرم‌ها و سودهای تقسیمی و هم‌چنین نقدینگی می‌باشد.
سودآوری: تحقق سودآوری جاری اطلاعاتی در مورد توانایی تحصیل منابع شرکت فراهم می‌کند. در این پژوهش از سه متغیر برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت استفاده شده است: تغییرات بازده دارایی‌ها، تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام، تغییرات نسبت سود ناویژه به فروش.
کارایی عملیاتی: کارایی عبارت است از نسبت نتایج به‌دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده) و عملیات کارا، عملیاتی است که با استفاده از روش‌های بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تامین کند ( سازمان حسابرسی، مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی،1380).
در این پژوهش سه علت برای نشان دادن تغییرات در کارایی عملیات شرکت طراحی شده است: تغییر در موجودی کالا، تغییر در گردش دارایی ها، تغییر در گردش موجودی کالا.
نقدینگی: برای نشان دادن تغییرات در نقدینگی شرکت از تغییر در نسبت جاری استفاده می‌شود.
اهرم ها و سودهای تقسیمی: به منظور اندازه‌گیری تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود شرکت، به ترتیب از تغییرات نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام که یکی از نسبت‌های اهرم مالی می‌باشد و تغییرات بازده سود نقدی استفاده می گردد.
شاخص غیر‌مالی مورد توجه در این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد.
رتبه ی نقدشوندگی: عددی است که میزان نقد شدن یک سهم در بازار را نشان می‌دهد.(برای محاسبه این نسبت از مقادیری همچون تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله شده، تعداد روزهای معامله شده، حجم معاملات طی دوره و تعداد سهام معامله شده طی دوره و میزان ارزش روز استفاده می‌شود.
ارزش روز: حاصل ضرب قیمت هر سهم شرکت، در تعداد کل سهام آن شرکت را ارزش روز می گویند. این عدد با توجه به تغییرات روزانه قیمت تغییر میکند.
حجم معاملات: تعداد سهامی است که در یک دوره زمانی مشخص، مورد معامله قرار می‌گیرد.
تعداد خریداران: شامل تعداد خریداران حقیقی و حقوقی می‌شود.
14-1- ساختار کلی تحقیق
در این پژوهش، سایر فصول به شرح زیر ارائه میگردد:
فصل دوم) در این فصل ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می‌شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش‌هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم) در این فصل روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری تشریح می‌گردد. سپس به بیان قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه‌ها و متغیرها پرداخته و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات ارائه می‌گردد.
فصل چهارم) در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها از طریق به کارگیری روش‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده، اشاره می‌شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.
فصل پنجم) در این فصل ابتدا خلاصه تحقیق ارائه می‌شود. در ادامه نتایج پژوهش ارائه، ارزیابی و تشریح شده است. سپس محدودیت‌های تحقیق ذکر شده و در نهایت پیشنهادی عملی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.
15-1- خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام چنین تحقیقی همراه با اهداف انجام آن ارائه گردید و در ادامه به مدل ریاضی به کار گرفته شده پرداخته شد و فرضیه تحقیق و متغیرهای آن تشریح شدند. به طور کلی می توان گفت فصل حاضر در بر گیرنده خلاصه مفیدی از چارچوب کلی و مطالب فصول آتی این پژوهش می‌باشد.

1-2- مقدمه
مطالعه ادبیات به منظور تسلط به مبانی نظری و متغیرهای مورد استفاده پشتوانه نظری ایجاد می‌کند. در واقع پیشینه تحقیق ما را با پژوهش های دیگران، حوزه های مورد مطالعه، روش تحقیق، مدل‌های مورد استفاده و نتایج کار آشنا می سازد (جان دیویی، به نقل از حساس یگانه(1387)).
افزون بر آن وقتی محقق پیشینه و ادبیات تحقیق را موشکافانه مورد مطالعه قرار می‌دهد درباره موضوع مورد مطالعه نسبت به دیگران آگاهی بیشتری پیدا می‌کند. به عبارتی با مطالعه عمیق، نسبت به موضوع وسعت نظر پیدا می‌کند. هم چنین مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق موجب می‌شود تا خلا و کمبود تحقیقاتی درباره این موضوع در ایران روشن تر شود. به علاوه پیشینه تحقیق کمک خواهد کرد تا محک و معیاری برای مقایسه یافته های تحقیق حاضر با یافته های تحقیقات قبلی ایجاد شود.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید